Tijdelijk minder werk

Zorg- & ouderschapsverlof, fulltime & parttime werken
De mogelijkheden en duur voor zorg- en ouderschapsverlof zijn bij wet geregeld. Wel kunnen er per werkgever aanvullende regelingen bestaan waar je als werknemer je verlof mee kan uitbreiden. Het is dus belangrijk om na te gaan of jouw werkgever zulke aanvullende regelingen heeft waar je aanspraak op kan maken.

Kortdurend zorgverlof: recht op deel van je salaris
Moet je een inwonend (pleeg)kind, je inwonende partner of één van je ouders tijdelijk verzorgen? Dan kun je kortdurend zorgverlof opnemen. Je moet wel kunnen aantonen dat alleen jij deze zorg kunt geven.

Bij kortdurend zorgverlof krijg je 70 procent van je salaris doorbetaald. Je werkgever mag dit verlof niet weigeren. Wel kunnen er binnen je organisatie afwijkende afspraken zijn gemaakt, zoals het inwisselen van vakantiedagen. Per jaar mag je maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat je per week werkt.

Langdurend zorgverlof: geen salaris, wel sociale rechten
Moet je langer mantelzorg verlenen? Dan kun je langdurend zorgverlof opnemen. Dit moet je wel minstens twee weken van tevoren bij je werkgever aanvragen. Ook langdurend zorgverlof mag je werkgever niet weigeren, behalve als het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt als je langere tijd niet aanwezig bent.

Langdurend zorgverlof duurt net zo lang tot degene voor wie je zorgt is overleden of niet langer levensbedreigend ziek is. Het maximum is zes keer het aantal uren dat je per week werkt.

Bij langdurend zorgverlof hoeft je werkgever je loon niet door te betalen. Wel bouw je vakantiedagen op. Langdurend zorgverlof heeft geen gevolgen voor de opbouw van je sociale rechten op gebied van Ziektewet, WIA of WW.

Ouderschapsverlof: voor elk kind tot 8 jaar
Heb je een inwonend (pleeg)kind dat nog geen acht jaar is? Dan mag je ouderschapsverlof aanvragen. Vaders hebben bij de geboorte van hun kind bovendien het onvoorwaardelijke recht op drie vrije dagen.

Je mag 26 keer het aantal uren opnemen dat je per week werkt. Werk je 20 uur per week? Dan mag je in totaal 520 uur ouderschapsverlof opnemen. De wet gaat ervan uit dat je tijdens je ouderschapsverlof een jaar lang de helft van je arbeidsuren werkt, maar in je cao kunnen ook andere mogelijkheden zijn opgenomen.

Tijdens het ouderschapsverlof hoeft je werkgever geen loon te betalen. Ook bouw je geen vakantiedagen op, tenzij dit in je cao anders is afgesproken. Je pensioenopbouw loopt wel door. Als je ziek wordt, krijg je geen vergoeding voor de opgenomen verlofuren. Raak je werkloos, dan stopt het ouderschapsverlof direct. Ontslag kan bovendien gevolgen hebben voor de hoogte van je WW-uitkering.

Tegen het einde van je ouderschapsverlof kun je je werkgever vragen om je werktijden tijdelijk aan te passen om zo de zorg voor je kind(eren) beter te combineren met je werk. Dit verzoek moet je uiterlijk drie maanden voor de afloop van je ouderschapsverlof bij je werkgever indienen. De werkgever moet uiterlijk vier weken voor het aflopen van jouw verlof zijn beslissing laten weten.

De juiste keuzes
Het opnemen van zorg- of ouderschapsverlof heeft altijd financiële consequenties. In het gunstigste geval lever je 30% salaris in. In het ongunstigste scenario heb je tijdelijk geen inkomen. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.