Familiefonds

Een fiscaalvriendelijke manier om vermogen over te dragen aan je kinderen
Er komt een tijd om je vermogen over te dragen aan je kinderen. Dan wil je wel dat je kinderen zo min mogelijk schenkbelasting of erfbelasting betalen. Tegelijk geef je niet al je vermogen weg, je moet genoeg overhouden om van te kunnen leven. Een schenking op papier kan een optie zijn een andere fiscaalvriendelijke mogelijkheid is een familiefonds.

Wat zijn de voordelen van een familiefonds?
In een familiefonds blijft het overgedragen vermogen beheersbaar en intact. Als je kinderen in het fonds participeren, hoeven zij over de waardevermeerdering geen erfbelasting te betalen.

Een familiefonds is een besloten fonds voor gemene rekening. Alleen familieleden kunnen erin deelnemen, hun participaties zijn bovendien niet overdraagbaar.

Het fonds is niet opgenomen in het burgerlijk wetboek, alleen de participanten, beheerder(s) en bewaarder zijn erbij betrokken. De beheerder ben je meestal zelf (eventueel samen met je partner). Als ouder ben je ook de oprichter van het fonds en voer je het dagelijks bestuur. Zo hou je ook zeggenschap over het vermogen. De bewaarder is juridisch eigenaar van het vermogen, meestal een stichting die je speciaal voor dit doel hebt opgericht. Jij en je kinderen zijn als participanten economisch eigenaar van het vermogen.

Hoe werkt een familiefonds?
Een familiefonds kan beginnen zodra je een deel van je privébeleggingen overhevelt naar de stichting. Daarvan ontvang je participaties die je in delen overdraagt aan je kinderen. De overdracht kan plaatsvinden door schenking, maar ook door verkoop.

Is de waarde van de participaties hoger dan de schenkingsvrijstelling? Dan betalen je kinderen 10% schenkbelasting (in de eerste schijf).

Bij aankoop van de participaties betalen je kinderen zakelijke rente. Deze rente kun je in jaarlijkse termijnen kwijtschelden alsof het schenkingen zijn. Ook hier betalen de kinderen 10% schenkbelasting (in de eerste schijf) als de rente hoger is dan de schenkingsvrijstelling.

Wat zijn de overige fiscale aspecten van een familiefonds?
De participaties vallen in box 3. Dat geldt ook voor een schuld die is aangegaan om de participaties te kopen. Daarom keert het familiefonds vaak een jaarlijks bedrag uit dat even hoog is als de vermogensrendementsheffing die de participanten over hun participaties moeten betalen.

De juiste keuzes
Een familiefonds werkt optimaal als het deel uitmaakt van een integraal financieel plan voor jouw gezin. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij het leven van jou en jouw kinderen passen.