Kosten certificering

Investeer mee in goede belangenbehartiging

Om de belangen van gecertificeerd financieel planners goed te kunnen behartigen moet FFP uiteraard kosten maken. Ook de FFP-Examens en het FFP-Register brengen kosten met zich mee. Daarom vragen we voor de registratie in het register een financiële bijdrage. Omdat we hechten aan transparantie hanteren we afzonderlijke bijdragen voor inschrijfgeld, contributie, scholingskosten en examengelden.

Inschrijfgeld CFP-Register

Voor 2024 is het inschrijfgeld (eenmalig) € 231,40 (exclusief btw). Dit bedrag moet eenmalig worden betaald bij nieuwe inschrijving in het CFP-Register.

Jaarlijkse financiële bijdrage FFP

Voor het jaar 2024 bedraagt de jaarlijkse contributie: € 429,75 (exclusief btw). De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door het bestuur.

Bij toetreding tot het register in de loop van een kalenderjaar berekenen we de bijdrage naar rato per kwartaal. De datum van het verzoek tot certificering is hierbij bepalend.

Twee voorbeelden:

  • Dient de aanvrager het verzoek tot certificering in aan het eind van het tweede kwartaal, dan is contributie verschuldigd over de laatste drie kwartalen van het kalenderjaar.
  • Wordt het verzoek ingediend aan het begin van het derde kwartaal, dan is contributie verschuldigd over de laatste twee kwartalen van het kalenderjaar.

Facturering en betaling

Het eenmalige inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie worden gefactureerd door de Stichting FFP.

Let op: de certificering en registratie bij FFP zijn op persoonlijke titel. De factuur kan desgewenst wel naar de werkgever van een participant worden gezonden. Hiervoor moet de participant het factuuradres van de werkgever zelf aanpassen in de besloten mijn-omgeving van MijnCFP.nl. De CFP’er is en blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling van de contributie.

Kosten Permanente Educatie (PE)

Bij de PE wordt een puntensysteem gehanteerd. Voor gecertificeerde leden zijn er twee pijlers: Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). K&A bestaat uit PE-vakartikelen, PE-webinars en PE-expertmeetings die door en namens FFP zelf worden aangeboden. Deze zijn kosteloos en kunnen kwalificeren voor de PE punten in één kalenderjaar. Daarnaast zijn er de Actualiteitenprogramma’s extern waarin andere geaccrediteerde partijen (opleiders, andere keurmerken) bijeenkomsten aanbieden. Verder kunnen ook Wft-PA abonnementen onderdeel van K&A uitmaken.

De Praktijktoepassing (PT) bestaat uit trainingen die door geaccrediteerde opleiders worden aangeboden. Hierin wordt geoefend met de competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en attitude). De opleiders hanteren een eigen prijsstellingen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Sluiten