Vragen over inschrijving bij FFP

Als participant van FFP wordt je toegelaten als je je inschrijft in het register op grond van de gestelde regels voor diplomering en certificering.

Zie pagina: Het keurmerk CFP®

In de homepage van de website van FFP.nl staat een zoekmodule waar op basis van postcode en specialisme gezocht kan worden naar een geregistreerd financieel planner. Financieel planners die geen registratie hebben en dus ook geen keurmerk, kom niet in deze lijst voor.

Het inschrijfgeld voor 2023 is € 231,40 (exclusief btw). Dit bedrag moet eenmalig worden betaald bij de inschrijving in het register. Daarnaast is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Het inschrijfgeld en de bijdrage worden gefactureerd door de Stichting FFP; de bedragen moeten worden voldaan aan de Stichting FFP. Voor het jaar 2023 bedraagt de jaarlijkse contributie: € 409,90 (exclusief btw). De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door het bestuur.

De certificering is op persoonlijke titel. De factuur kan desgewenst naar de werkgever van de CFP’er worden gezonden. Daartoe moet de CFP’er het factuuradres van de werkgever zelf doorgeven via zijn of haar mijnomgeving (besloten platform). Een gecertificeerd financieel planner is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) betalen van de financiële bijdrage.

In de Gedragscode is bepaald dat een gecertificeerd financieel planner (CFP’er) er voor zorgt dat de aansprakelijkheid jegens het publiek voor zijn/haar werkzaamheden is gedekt middels een BAV (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) of andere financiële waarborgen.

Een CFP’er is op persoonlijke titel ingeschreven in het CFP-register (van de Stichting FFP). De certificering in het register van de stichting kan door de gecertificeerde in de loop van een kalenderjaar worden opgezegd tegen het einde van een maand met een opzegtermijn van twee maanden.

De financiële bijdrage blijft dan verschuldigd tot het eind van het kalenderjaar (zie Statuten Stichting FFP).

Na de datum van uitschrijving uit het CFP-register vervalt het recht van gebruik van de titel en het logo CFP®. Tevens valt de betrokkene dan niet meer onder de Gedragscode, het toezicht van de Commissie van Toezicht etc. Voorts wordt de naam van de betrokkene (met bedrijfsgegevens) niet meer gepubliceerd op de website van de FFP.

Opzegging door een participant kan tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (zie de statuten van de Stichting). Derhalve vóór 1 november van een kalenderjaar.

Bij beëindiging van de certificering vervalt tevens het abonnement op het FFP Magazine: Plan.

Bij het niet voldoen aan de CFP PE-vereiste, kan de inschrijving in het register worden doorgehaald, de verplichting tot betaling van de contributie blijft bestaan tot einde van het betreffende kalenderjaar, tenzij schriftelijk of per e-mail is opgezegd vóór 1 november van een voorafgaand kalenderjaar.

Via www.mijncfp.nl kunt je met je unieke gebruikersnaam (FFP voorkeursemailadres) en wachtwoord (zelf aan te maken) inloggen. Onder mijn gegevens kunt je dan al jouw gegevens aanpassen. Dit wordt dan automatisch verwerkt in ons CRM-systeem.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Sluiten