Toezicht op het Keurmerk

Zorgvuldig toezicht, onafhankelijke klachtafhandeling

FFP hecht grote waarde aan het toezicht op haar leden. Een afzonderlijke stichting ziet toe op de kwaliteit van de examens die financiële planners moeten afleggen om certificering te verwerven en te behouden. Een Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van reglementen en gedragscodes. Bezwaar tegen uitspraken van deze commissie is mogelijk bij een Raad van Beroep.

Stichting FFP
Stichting FFP (FFP) stelt de leerdoelen voor de financieel planner vast. Hierin staat omschreven wat een financieel planner moet kennen, kunnen en beheersen om het CFP-diploma te kunnen behalen. FFP organiseert drie keer per jaar het CFP-examen en formuleert jaarlijks de eisen die gesteld worden aan de permanente educatie van financieel planners. Zij houdt ook het register van gecertificeerden met het CFP-keurmerk bij en ziet toe op naleving van de Gedragscode FFP waar alle financieel planners zich bij hun registratie aan onderwerpen.

Commissie van Toezicht
Stichting Certificering FFP heeft een onafhankelijke commissie voor kwaliteitsbewaking. De Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van de Gedragscode en het Reglement op het gebruik van het collectief merk CFP®. Verder behandelt zij alle zaken waarvoor zij in de reglementen van de stichting bevoegd is verklaard.

  • Mr. D. Wachter (voorzitter)
  • Mr. A. Schepen CFP®
  • Drs. M.J.J. van Hulten CFP®
  • Drs. H. Leverman
  • Mw. A.P.C. Middel CFP®

Het secretariaat van de Commissie van Toezicht is belegd bij mevrouw mr. drs. E.E. (Liesbeth) Rippen (commissievantoezicht@ffp.nl). U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier, deze wordt direct doorgezonden naar het secretariaat.

Raad van Beroep
De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van de Commissie van Toezicht die betrekking hebben op een klacht over overtreding van de Gedragscode FFP.

  • Mevr. Mr. M.C.J. Peters (voorzitter a.i.)
  • Mr. A.J.M. Reijns
  • G. Reyners MFP CFP®

Het secretariaat van de Raad van Beroep is gevestigd bij het secretariaat van de stichting.

Klik hier voor uitspraken van de Commissie van Toezicht en Raad van Beroep >