Klachtenregeling

Commissie van Toezicht

Stichting Certificering FFP heeft een onafhankelijke commissie voor kwaliteitsbewaking. De Commissie van Toezicht bewaakt de naleving van de Gedragscode en het Reglement op het gebruik van het collectief merk. Verder behandelt zij alle zaken waarvoor zij in de reglementen van de stichting bevoegd is verklaard.

Klachten over individuele financieel planners worden door deze commissie behandeld en getoetst aan de gedragscode. Deze commissie heeft niet de bevoegdheid schadevergoedingen of verklaring voor recht toe te kennen. Hooguit kan de commissie een kostenveroordeling uitspreken, ook kan de commissie een disciplinaire maatregel opleggen.

Het secretariaat van de Commissie van Toezicht is belegd bij mevrouw mr. drs. E.E. (Liesbeth) Rippen (commissievantoezicht@ffp.nl).

 

Kifid

Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiële dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Wij raden u aan eerst te proberen om samen met uw financiële dienstverlener een oplossing te vinden via de interne klachtenprocedure. Kifid is ingesteld door banken, verzekeraars, intermediairs, vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners.

 

Klacht indienen bij de FFP

Als u een klacht wilt indienen bij de FFP omdat u van mening bent dat het FFP-lid zich niet aan de gedragscode gehouden heeft, volgt u dan het onderstaande proces. Mocht u hulp nodig hebben bij het op schrift stellen van de Klacht dan kan u worden bijgestaan door een door het bestuur van de Stichting Certificering aan te wijzen (ex) FFP-lid. Hiervoor kunt u contact opnemen de bestuurssecretaris op telefoonnummer 035 30 20 120 of per e-mail op info@ffp.nl.

 

Heeft u uw klacht al bij de financieel planner ingediend?

Heeft de financieel planner u een voorstel gedaan om de klacht op te lossen?

  • Schrijf altijd (ook) een brief aan de financieel planner waar u een klacht over heeft
  • Geef de planner vier weken de tijd om te reageren
  • Probeer altijd om met de planner tot een voor u bevredigende oplossing te komen
  • Wees helder in wat u van de planner verwacht

Is de klacht volledig naar tevredenheid opgelost?

Heeft u de klacht langer 4 weken geleden ingediend?

Indien u ondanks de oplossing van mening bent dat de financieel planner de gedragscode FFP niet heeft nagekomen, dan kunt u hierover een klacht indienen bij FFP.

Heeft u de klacht ook gemeld bij Kifid?

Neem contact op met de planner vraag om een reactie en kondig uw eventuele vervolgstappen aan.

Heeft u de klacht ook gemeld bij Kifid?

Geef de financieel planner 4 weken de tijd om te reageren.

Indien u van mening bent dat de financieel planner de gedragscode FFP niet heeft nagekomen, dan kunt u hierover een klacht indienen bij FFP.

Klacht indienen

Kijk op de website wwww.kifid.nl en stuur uw klacht eventueel ook naar hen. U kunt uw klacht eventueel ook zenden aan de AFM (autoriteit financiële markten). Zij behandelen deze niet individueel dat doet het Kifid, maar gebruiken deze voor eventueel aan te passen beleid.