TOELICHTING BIJ VERZOEK TOT CERTIFICERING

Ad. 1. CFP-diploma: geldigheidsduur voor certificering in het register
Het CFP-diploma geeft u gedurende een periode van 12 maanden – te rekenen vanaf de dag van ontvangst – het recht op toelating tot het register van de stichting (mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan). Indien uw verzoek tot certificering niet binnen die termijn is ontvangen door de stichting, dan vervalt dat recht.

Ad. 2. Inschrijfgeld en contributie
Het inschrijfgeld is eenmalig verschuldigd zodra aan alle toelatingsvereisten van de stichting is voldaan. Na betaling van het inschrijfgeld volgt inschrijving in het register; de betrokkene ontvangt dan het logo van CFP® en is vanaf dan gerechtigd tot het gebruik van het logo en de titel CFP®.

Voor het jaar 2023 bedraagt het inschrijfgeld € 231,40 (excl. btw); voor de betaling van het inschrijfgeld ontvangt u een factuur van de Stichting.

Elke gecertificeerd financieel planner (CFP’er) is jaarlijks een bijdrage verschuldigd voor de Stichting FFP. De contributie wordt per kalenderjaar geheven; de factuur wordt rondom de jaarwisseling digitaal toegezonden aan elke gecertificeerd financieel planner en moet worden betaald binnen de termijn die op de factuur is vermeld. We benadrukken hierbij dat jouw registratie in het register persoonsgebonden is. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur, ook als jouw werkgever dit voor je doet. Houd daarbij rekening met het tijdig doorgeven van wijzigingen in het factuuradres. De contributie wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting.

► Bij toetreding tot het register in de loop van een kalenderjaar, wordt de contributie berekend naar rato per kwartaal; de datum van uw verzoek tot certificering is daarbij bepalend.
Bijvoorbeeld: indien u het verzoek tot certificering in het register indient aan het eind van het tweede kwartaal, dan is contributie verschuldigd over de laatste drie kwartalen van het kalenderjaar. Wordt het verzoek ingediend aan het begin van het derde kwartaal, dan is contributie verschuldigd over de laatste twee kwartalen van het kalenderjaar.
Voor het jaar 2023 bedraagt de jaarlijkse contributie voor een gecertificeerd financieel planner € 409,90 (exclusief btw)

Ad. 3. Gedragscode voor gecertificeerd financieel planners
Door digitaal ondertekenen van de diverse documenten bij het ‘verzoek tot inschrijving’ geeft je te kennen dat je bekend bent en instemt met de verplichtingen terzake de handhaving van de gedragscode voor gecertificeerd financieel planners.

In deze gedragscode is onder meer het volgende bepaald:
Een CFP’er verricht zijn diensten naar eer en geweten en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Een CFP’er wint in het belang van de cliënt bij deze informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid voor zover zulks redelijkerwijs relevant is voor de door de CFP’er aan de cliënt te verlenen dienst. Zijn advies aan de cliënt houdt binnen grenzen van redelijkheid rekening met de persoon en de omstandigheden van de cliënt. Een CFP’er onthoudt zich van advies, waarvan een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur behoort te beseffen dat dit niet in het belang van de cliënt is. Een CFP’er geeft voorrang aan het belang van de cliënt boven zijn eigen belang.

Ad. 4. Commissie van Toezicht
Met de aanmelding en de toelating tot het register van de Stichting FFP, bent je niet alleen onderworpen aan de statuten, gedragscode, logoreglement en andere reglementen van de stichting, maar ook aan de rechtsmacht van de Commissie van Toezicht van de stichting.
Dit betekent dat er bij een klacht, een procedure bij de Commissie van Toezicht volgt; daarop is het Reglement Commissie van Toezicht en Raad van Beroep FFP van toepassing. Als gecertificeerd financieel planner onderwerp je je op voorhand aan de bindende adviezen die deze commissie respectievelijk raad vaststelt, indien een cliënt, een andere CFP’er of het bestuur van de stichting zelf een klacht tegen u aanhangig maakt en aan eventuele door die commissie op te leggen disciplinaire maatregelen. Het reglement, de samenstelling van de commissie respectievelijk raad en eerdere uitspraken van de commissie respectievelijk raad zijn gepubliceerd op de website van de stichting: Commissies en werkgroepen Stichting.

Ad. 5. Permanente educatie (PE)
Volgens de gedragscode dient een gecertificeerd financieel planner zich “permanent bij te scholen conform de voorschriften van de Stichting daaromtrent, zoals die van tijd tot tijd bij reglement of circulaire aan de CFP’ers bekend worden gemaakt.” De plicht tot PE vangt aan per de eerste januari van het jaar, volgend op het jaar waarin het CFP-examen met goed gevolg is afgelegd. Dit staat los van het gegeven of iemand al is ingeschreven.

Ad. 6. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Volgens de gedragscode draagt een gecertificeerd financieel planner er zorg voor dat de aansprakelijkheid jegens het publiek voor zijn werkzaamheden is gedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere financiële waarborgen.

Ad. 7. Gebruik logo en titel CFP®
Het gebruik van het collectieve (keur)merk CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) en de logo’s worden toegekend door het bestuur van de Stichting Certificering FFP, aan personen die daartoe bevoegd zijn verklaard. Dit geldt in ieder geval voor een gecertificeerd financieel planner, die is toegelaten tot het register van de stichting en als zodanig voldoet aan de gestelde vereisten.

Het gebruik van de titel CFP® en van het CFP-logo is gebonden aan het reglement voor gebruik van het collectief merk CFP (logoreglement). In dit reglement zijn de rechten en plichten van de gebruiker bepaald; dit reglement is gepubliceerd op de besloten website van FFP: www.mijncfp.nl.

Na betaling van het inschrijfgeld en de toelating tot het register ontvangt je als gecertificeerd financieel planner het (op uw naam gestelde) CFP-certificaat. Daarbij ontvangt u tevens informatie met inloggegevens voor het downloaden van het CFP-logo.
Het CFP-logo mag uitsluitend gebruikt worden op een wijze die duidelijk tot uitdrukking brengt dat het om een persoonsgebonden vorm van certificering/registratie gaat. Visitekaartjes en e-mailhandtekeningen zijn hiervoor geschikt. Indien een gecertificeerd financieel planner in dienst is van een onderneming, mag het CFP-logo dan ook alleen maar geplaatst worden, als uit de opmaak duidelijk blijkt dat dit behoort bij de betreffende persoon en niet bij het bedrijf. Datzelfde geldt voor een gevelschild. Bij de ondertekening van een brief c.q. een advies, kan de titel CFP® achter je naam worden gezet.

Let wel, met het gebruik van de titel en/of het logo wordt door de betreffende (natuurlijke) persoon aangegeven dat hij/zij inhoudelijk bij het advies is betrokken, er verantwoordelijk voor is en eveneens de aansprakelijkheid in het kader van de statuten en de reglementen van de Stichting FFP accepteert.

NAW-gegevens; beschikbaarstelling bedrijfsgegevens aan derden
Het register van gecertificeerd financieel planners is openbaar; gegevens daaruit zijn voor derden opvraagbaar via de website (www.ffp.nl). Van de NAW-gegevens van de gecertificeerd financieel planners worden alleen de bedrijfsgegevens beschikbaar gesteld, die de gecertificeerd financieel planner daartoe zelf heeft opgegeven.
In het belang van een goede communicatie dient elke wijziging in zowel de bedrijfs- als privé-gegevens ten spoedigste zelf online te worden aangepast via de persoonlijke profielpagina op MijnCFP.nl.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Sluiten