Gezocht: Bestuursleden en voorzitter VFFP

Vereniging FFP is vanwege uitbreiding en opvolging op zoek naar meerdere enthousiaste bestuursleden, waaronder een beoogd opvolger van de huidige voorzitter

Over FFP

De Federatie Financieel Planners (FFP) is een beroepsorganisatie bestaande uit een stichting en een vereniging.

De Vereniging FFP (VFFP) behartigt de belangen van de circa 3.000 leden in de breedste zin van het woord. Zij maakt zich in het bijzonder sterk voor het vergroten van de bekendheid van het begrip financiële planning en het CFP-keurmerk in het bijzonder. Onze ambitie is dat consumenten een FFP-lid zien, erkennen en herkennen als dé betrouwbare en transparante gesprekspartner voor informatie én advies over financiële levensvragen.

De Stichting Certificering FFP (SCFFP) ziet toe op de kwaliteit van de examens die financieel planners moeten afleggen om het CFP Keurmerk te verwerven en te behouden. Het bestuur van de SCFFP bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan de secretaris en penningmeester in personele unie met de vereniging is.

Onze leden zijn actief als zelfstandig financieel planner of werken bij financiële instellingen, zoals banken, accountantskantoren en verzekeraars. Het CFP-keurmerk dat onze leden voeren, staat voor de hoogste mate van integriteit en kwaliteit, kennis en ervaring op het gebied van integraal financieel advies.

Over het bestuur van de Vereniging FFP

Het bestuur van de VFFP is verantwoordelijk voor de voorbereiding en totstandkoming van, en het toezicht op de uitvoering van het (meerjaren)beleid van de Vereniging. In dit kader stelt zij het jaarplan en de begroting op van de verschillende aandachtsgebieden.

Het bestuur wordt benoemd door de Ledenraad en is verantwoordelijk voor het beleid van de leden, de consumenten en de contacten met de stakeholders. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de vereniging in organisatorische en personele zin en houdt toezicht op de besteding van middelen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad.

Het bestuur representeert de VFFP naar buiten toe, maar kan deze functie op onderdelen delegeren aan medewerkers (bijv. de directeur en/of het bureau). Het bestuur kan tijdelijke of vaste commissies instellen die het bestuur op onderdelen van advies kunnen voorzien en/of ondersteunen bij de beleidsuitvoering.

Het bestuur wordt ondersteund door een stichtings- en verenigingsbureau onder leiding van een directeur. De directeur heeft in het bestuur een adviserende rol en maakt geen deel uit van het bestuur. Het bestuur van de VFFP bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden.

Een derde van de bestuursleden dient CFP-gecertificeerd te zijn (statutair). Verder wordt gestreefd naar representativiteit in verband met de ledenverdeling in zelfstandig werkzaam of werkzaam voor grootbanken/ werkgevers.

Algemene taakomschrijving bestuur

 • Het bestuur houdt toezicht op het bereiken van geformuleerde doelen en resultaten.
 • Het bestuur functioneert als collegiaal team, met een collectieve verantwoordelijkheid richting de VFFP, zowel intern als extern.
 • De bestuursleden kunnen aandachtsgebieden toebedeeld krijgen die aansluiten bij de individuele competenties en ambities, waarvoor ze eerste aanspreekpunt zijn, maar waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is.

Taken bestuursleden

 • Het actief uitdragen van de missie en visie van de VFFP.
 • Signaleren van relevante maatschappelijke en aan integraal financieel advies gerelateerde ontwikkelingen.
 • Het inbrengen van beleidsideeën en suggesties tijdens bestuursvergaderingen en andere daartoe georganiseerde momenten en daarmee het aangeven van de gewenste beleidsmatige koers van de VFFP.
 • Het mede besluiten over beleidsvoorstellen, jaarplannen en begroting van de VFFP.
 • Verantwoording afleggen over de gevolgde koers aan de leden van de VFFP.
 • Het evalueren van de vastgestelde plannen aan de hand van rapportages, eventueel voorbereid door het bureau en commissies.

Bestuursleden: werk- en denkniveau, competenties & ervaring

 • Teamspeler met gevoel voor menselijke verhoudingen.
 • Stelt het algemeen belang van de VFFP boven persoonlijke belangen en belangen van verschillende geledingen/ (doel)groepen binnen de VFFP.
 • Communiceert open en eerlijk en staat open voor feedback.
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring in bestuurlijke omgevingen, gericht op beleids- en koersbepaling en de bewaking hiervan.
 • Heeft visie en een strategisch denkniveau, dat inspirerend wordt overgedragen.
 • Heeft een relevant netwerk dat relevant is in het kader van financiële planning.
 • Is een generalist met gezonde zakelijkheid en bedrijfsmatig inzicht.
 • Beschikt over relativeringsvermogen.
 • Is besluitvaardig.

Taken voorzitter Vereniging FFP

In aanvulling op de hierboven genoemde taken, draagt de voorzitter binnen het bestuur de verantwoordelijkheid voor het algemeen functioneren van het bestuur. De voorzitter heeft periodiek overleg met de directeur. De voorzitter is ook voorzitter van de vergadering met de Ledenraad van de VFFP.

Het ledenbestand van de VFFP is zeer pluriform. Het is een essentiële taak van de voorzitter om de uiteenlopende belangen evenwichtig te dienen. De voorzitter ziet toe op het tot stand komen van beleidsplannen en monitort de voortgang en uitvoering. De voorzitter beoordeelt het functioneren van de directeur.

De voorzitter hoeft geen lid van de vereniging te zijn. De voorzitter wordt in functie benoemd door de Ledenraad, op bindende voordracht van het bestuur.

Voorzitter: werk- en denkniveau, competenties & ervaring

De voorzitter is iemand met een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring, die in staat is om deze ontwikkelingen te vertalen naar de sector in het belang van de leden.

De voorzitter is vertrouwd met zowel de overheid als het bedrijfsleven en de toezichthouders en is mede daardoor een gerespecteerde gesprekspartner.

Onderstaande eigenschappen zijn van belang:

 • Stelt te allen tijde het algemeen belang van de VFFP bovenaan.
 • Is een sterke communicator.
 • Is een bruggenbouwer tussen diverse geledingen binnen de VFFP.
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring.
 • Is charismatisch.

Tijdsbesteding & onkostenvergoeding

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar, de Ledenraad vergadert gemiddeld drie keer per jaar, zoveel als mogelijk op dezelfde dag als de bestuursvergaderingen. Verder is er een Algemene Ledenvergadering en een jaarlijkse retraite, waarop aanwezigheid is vereist.

Tezamen met overige representaties (bijv. aanwezigheid ledenbijeenkomsten) wordt een reguliere beschikbaarheid verwacht van acht dagen per jaar. Deze beschikbaarheid is onbezoldigd.

De voorzitter zal naast de reguliere beschikbaarheid van acht dagen per jaar, gemiddeld ongeveer acht dagen per jaar beschikbaar dienen te zijn voor representatie van de VFFP. Hiervoor wordt een passende bezoldiging vastgesteld door de Remuneratiecommissie.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie, kun je contact opnemen met:
Marcel van Dijk telefoonnummer: 06 234 17 852 of mail: marcel.van.dijk@ffp.nl.

Herken jij jezelf in een van bovenstaande profielen en zie jij jezelf als bestuurslid of voorzitter van VFFP?
Stuur dan je CV met motivatie vóór 30 september a.s. via onderstaand formulier naar ons toe. Als we denken dat er een match is, nodigen we je graag uit op ons bureau voor een kennismakingsgesprek.

Solliciteren