Individueler pensioen vraagt om invulling zorgplicht werkgever

Datum: 13-06-2019 In:

Amsterdam 13 juni 2019 – De ‘zekerheid’ van de pensioenuitkering gaat overboord in de voorgestelde herziening van het pensioenstelsel. Vanwege de grote gevolgen die dit voor werknemers heeft, pleit FFP ervoor dat werkgevers een rol oppakken in het creëren van meer zekerheid voor hun medewerkers. Omdat het stelsel persoonlijker en transparanter wordt, worden eigen financiële keuzes en afwegingen belangrijker. Werkgevers hebben een zorgplicht om werknemers te helpen meer grip te krijgen op deze keuzes en waar nodig maatregelen te treffen. Zij zouden daarom voorlichtingsbijeenkomsten en individuele begeleiding bij financiële planning van de medewerker als secundaire arbeidsvoorwaarde kunnen aanbieden.

Voor FFP-voorzitter Rob van den Aker is duidelijk dat het nieuwe pensioenstelsel meer van werknemers vraagt. “Natuurlijk moeten kabinet, vakbonden en werkgevers nog veel uitwerken. Eén ding is wel duidelijk: het persoonlijke karakter van het nieuwe stelsel brengt met zich mee dat mensen zelf beslissingen moeten nemen die belangrijk zijn voor hun financiële toekomst. Met een goed financieel plan krijgen zij inzicht in de keuzes en afwegingen waarvoor ze komen te staan. Werkgevers kunnen hier een rol in vervullen door een vorm van financiële planning aan te bieden aan hun werknemers. Ik kan me voorstellen dat vakbonden dit onderwerp meenemen in de cao-onderhandelingen.”

Persoonlijke aanpak maakt financieel plan urgent
Het nieuwe pensioenstelsel maakt de noodzaak voor een persoonlijk financieel plan voor elke werknemer steeds urgenter. Want bij elke financiële keuze hoort een afweging: wat wil ik nu en in de toekomst, wat zijn mijn mogelijkheden daarvoor, wat moet ik daarvoor opzijzetten?

Enkele voorbeelden:

  • iedereen die nu pensioen opbouwt, krijgt straks een andere pensioenopbouw. Voor de deelnemers van 45 jaar en ouder betekent de leeftijdsonafhankelijke premie een verslechtering van de opbouw. Hiervoor moet een adequate compensatie worden geboden. Hoe hoog is het nieuwe pensioeninkomen en is de compensatie inderdaad adequaat?
  • als de keuze wordt geboden om individueel te beleggen, is het van belang dat een werknemer inzicht heeft in de mogelijke verschillen in risico en rendement en de financiële gevolgen daarvan voor zijn pensioeninkomen
  • als de pensioenuitkering kan fluctueren, is een buffer uit vermogen extra belangrijk om inkomensverschillen op te vangen, maar hoeveel heb je straks nodig?
  • is het verstandig om 10% uit de pensioenpot in één keer te laten uitbetalen en daaruit bijvoorbeeld een extra aflossing te doen op je hypotheek?


Wat gaat er veranderen?

Pensioenuitkeringen worden meer afhankelijk gemaakt van beleggingsresultaten en de economische situatie. Daar moest wat tegenover staan. Dat betekent dat de AOW-leeftijd langzamer omhooggaat, de boete vervalt (gedeeltelijk) als werknemers een regeling krijgen om eerder te stoppen, en er zijn afspraken gemaakt voor zzp’ers.

Het pensioenstelsel gaat over in twee pensioencontracten, allebei gebaseerd op de inleg van een stabiele (leeftijdsonafhankelijke) premie. De huidige salarisdiensttijdregeling (middelloon en eindloon) vervalt in het nieuwe stelsel. In principe moeten alle pensioenfondsen en pensioenregelingen worden omgezet naar een nieuw contract. We kennen nu ook de beschikbare-premieregeling. Daarbij is inleg voor een deelnemer van 30 jaar oud een stuk lager dan voor een deelnemer van 60 jaar oud. Dat verschil verdwijnt. Straks kennen we alleen nog leeftijdsonafhankelijke premies.

Hoe ziet het nieuwe pensioenstelsel eruit?

  • In het voorgestelde nieuwe contract wordt de premie belegd om hiermee een voorwaardelijk pensioen te kopen. De uitkering te zijner tijd kan stijgen en dalen, afhankelijk van de rendementen. De premie-inleg wordt collectief belegd.
  • Daarnaast is de huidige verbeterde premieregeling mogelijk. Daarbij kunnen deelnemers in de opbouwfase individuele keuzes maken. Tegen de tijd dat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, wordt de individuele portefeuille omgebouwd naar collectief beleggen.
  • De pensioenuitkering is in beide regelingen niet nominaal (dat wil zeggen: als een vast bedrag) vastgesteld. De uitkering kan fluctueren, afhankelijk van de beleggingsresultaten en de ontwikkeling van de levensverwachting.
  • Beide regelingen bieden de mogelijkheid om op de pensioeningangsdatum, naast de bestaande flexibiliteit, een bedrag van 10% van de pensioenpot in één keer uit te laten keren.