Kosten lidmaatschap

Investeer mee in goede belangenbehartiging

Om de belangen van gecertificeerd financieel planners goed te kunnen behartigen moet FFP uiteraard kosten maken. Ook de FFP-Examens en het FFP-Register brengen kosten met zich mee. Daarom vragen we FFP-leden om enkele financiële bijdragen. Omdat we hechten aan transparantie hanteren we afzonderlijke bijdragen voor inschrijfgeld, contributie, scholingskosten en examengelden. We besteden met nadruk géén verenigingsgeld aan beloning van onze bestuurders; zij doen hun werk onbezoldigd.

Inschrijfgeld FFP-Register

Voor 2020 is het inschrijfgeld € 225,22 (exclusief btw).
Dit bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht bij nieuwe inschrijving in het FFP-Register.

Contributie Vereniging FFP

De jaarlijkse contributie voor het jaar 2020 bedraagt € 394,33 (exclusief btw). 

Hierin is een bedrag opgenomen voor de inschrijving in het FFP-Register (inclusief het recht om logo en titel van FFP te gebruiken). Bij toetreding tot het register in de loop van een kalenderjaar berekenen we de contributie naar rato per kwartaal. De datum van het verzoek tot certificering is hierbij bepalend.

Twee voorbeelden:

  • Dient de aanvrager het verzoek tot certificering in aan het eind van het tweede kwartaal, dan is contributie verschuldigd over de laatste drie kwartalen van het kalenderjaar.
  • Wordt het verzoek ingediend aan het begin van het derde kwartaal, dan is contributie verschuldigd over de laatste twee kwartalen van het kalenderjaar.

Facturering en betaling

Het eenmalige inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie worden gefactureerd door Vereniging FFP; de bedragen moeten worden voldaan aan Vereniging FFP.

Let op: de certificering en het lidmaatschap van FFP zijn op persoonlijke titel. De factuur kan desgewenst wel naar de werkgever van een  FFP-lid worden gezonden. Hiervoor moet het FFP-lid het factuuradres van de werkgever zelf doorgeven aan het FFP-Register (info@ffp.nl). Het FFP-lid is en blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor (tijdige) betaling van de contributie.

Kosten Permanente Educatie

Bij de PE wordt een puntensysteem gehanteerd. Voor gecertificeerde leden zijn er twee pijlers: Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). K&A bestaat uit PE-vakartikelen, PE-webinars en PE-expertmeetings die door en namens FFP zelf worden aangeboden. Deze zijn kosteloos en kunnen kwalificeren voor de PE punten in één kalenderjaar. Daarnaast zijn er de Actualiteitenprogramma’s extern waarin andere geaccrediteerde partijen (opleiders, andere keurmerken) bijeenkomsten aanbieden. Verder kunnen ook Wft-PA abonnementen onderdeel van K&A uitmaken.

De Praktijktoepassing (PT) bestaat uit trainingen die door geaccrediteerde opleiders worden aangeboden. Hierin wordt geoefend met de competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en attitude). De opleiders hanteren een eigen prijsstellingen.

Meer informatie

Raadpleeg de antwoorden op veelgestelde vragen over inschrijfgeld, contributie en examengelden.