Vragen examen ‘oude stijl’

Waar kan ik mij aanmelden voor de examens?

Voor het aanmelden voor de examens verwijzen wij u naar de website van het Cito. Het aanmelden kan volledig digitaal.

Uit welke onderdelen bestaat het examen?

Het examen bestaat uit twee onderdelen:
1.Theorie examen, bestaande uit drie meerkeuze examens:

1. 15 meerkeuze vragen over het kennisdomein Generiek en Familie (1,5 uur)

• 1. Samenwonen/trouwen/scheiden
• 2. Overlijden
• 3. Kinderen (geboorte/studie/vermogensoverdracht)

2. 15 meerkeuze vragen over het kennisdomein Arbeid en Wonen (1,5 uur)

• 4. Verandering baan/ontslag
• 5. Arbeidsongeschiktheid
• 6. Stoppen met werken/pensionering
• 7. (Ver)kopen/verbouwen/nieuwbouw/gemend gebruik/(tijdelijke) verhuur

3. 15 meerkeuze vragen over het kennisdomein Ondernemer (1,5 uur)

• 8. Starten-groei-krimp onderneming/verandering rechtsvorm
• 9. Overname/staken/fusie

2.Praktijk examen, bestaande uit:

1. Casus die thuis of op het werk uitgewerkt mag worden (10-20 uur)

• Klantprofiel ondernemer met een eigen woning
• Minimaal 2 en maximaal 3 (van de 9 hierboven aangegeven) life events

2. Mondeling examen over de casus die is onderverdeeld in:

• Klantpresentatie (15 minuten)
• Verdediging uitwerking casus (30 min)
• Gefingeerd klantgesprek (45 min)

De bij de categorie ‘Generiek en Familie’ behorende eind- en toetstermen zijn eveneens van toepassing bij de categorie ‘Arbeid/wonen’ en ‘Ondernemer’. De bij de categorie ‘Arbeid/wonen’ behorende eind- en toetstermen zijn eveneens bij de categorie ‘Ondernemer’ van toepassing.

Hoe en waar worden de examens afgenomen?

Meerkeuzetoetsen:
De examens met de meerkeuzevragen worden afgenomen bij Lamark test center. Zij zijn een gespecialiseerde organisatie in het afnemen van (digitale) examens. Op dit moment heeft Lamark 19 toetslocaties verspreid over heel Nederland. U kunt zelf bepalen op welke locatie u de examens wilt afleggen.
Zie website van Lamark

Bij de registratie van uw aanmelding via de website van Cito wordt u doorgelinkt naar de website van Lamark. Bij de aanmelding kunt u zelf de locatie kiezen. Per locatie zijn er echter een beperkt aantal plaatsen. Als deze vol is moet u voor een andere locatie kiezen.

De examens worden volledig digitaal afgenomen. Dat betekent ook dat na de afsluiting van de examens op één dag de voorlopige uitslag aan u bekend gemaakt worden. Doet u meerdere examens op één dag, dan wordt er tussen de examens in geen tussenuitslagen bekend gemaakt. De uitslagen ziet u na afronding van alle examens die u die dag (achter elkaar) gaat doen.
Binnen 14 dagen ontvangt de u via email een definitieve uitslag. Tegelijk wordt dan tevens het digitale certificaat voor het behalen van het examen verstrekt.

Casus:
De casus krijgt u digitaal toegezonden naar het door u opgegeven emailadres en kunt u vervolgens thuis of op uw werk maken. Voor de uitwerking krijg u drie weken de tijd. Binnen deze periode dient u de documenten digitaal in te sturen.

Mondeling:
Het mondelinge examen wordt afgenomen bij het Cito in Arnhem. Het kan zijn dat in de toekomst ook het mondelinge examen op meerdere locaties kan worden gedaan.

Wie kan zich inschrijven voor de examens?

De meerkeuze examens staan voor iedereen open. Een herexamen kan na een maand en 1 dag afgelegd worden.

Casus en mondeling:
Kandidaten kunnen zich voor de casus en het mondelinge examen inschrijven indien zij voor alle drie de meerkeuze examens een voldoende hebben behaald én de vaardighedentraining met goed gevolg hebben doorlopen en hiervoor het certificaat kunnen overleggen aan Cito.

Wat zijn de kosten voor de examens?

Kosten examens:

Examenprijzen 2019 excl. BTW incl. BTW
Meerkeuze examen Generiek & Familie € 275,00 € 332,75
Meerkeuze examen Arbeid & Wonen € 275,00 € 332,75
Meerkeuze examen Ondernemer € 275,00 € 332,75
Casus en mondeling € 697,00 € 843,37
Casus en mondeling verkort SEH-REFA € 568,00 € 687,28

 

Wat is de vaardighedentraining?

Binnen de opleiding FFP zijn er twee niet aansluitende dagen van ieder twee dagdelen ingeruimd voor het trainen van vaardigheden en competenties, zoals: communicatieve- en informatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, het toepassen van kennis en de leer- en ontwikkelingsvaardigheden. Na het met goed gevolg doorlopen van deze training ontvangt de cursist hiervan een certificaat. Dit certificaat is nodig voor het kunnen doen van het mondelinge examen.

Wanneer zijn de examens en hoe vaak worden deze afgenomen?

De theorie-examens kunnen in principe dagelijks worden gedaan. Eén keer per maand kan een herexamen gedaan worden.
De praktijkexamens worden driemaal per jaar afgenomen.

Wanneer krijg ik de uitslag van de examens?

Meerkeuze examens:

De voorlopige uitslag ontvangt u direct na afronding van het digitale examen. Binnen 14 dagen ontvangt u (digitaal) de definitieve uitslag. Daarbij wordt direct het certificaat verzonden (digitaal).

Mondeling examen:

Per onderdeel scoort de kandidaat voldoende of onvoldoende.

De kandidaat dient om geslaagd te zijn voor het praktijkexamen altijd een voldoende te behalen voor 2 van de 3 onderdelen. Dit is niet het geval indien de kandidaat voor de onderdelen a (klantpresentatie van de casus) en c (klantgesprek) een voldoende behaalt, maar voor onderdeel b (verdediging van de uitwerking van de casus) onvoldoende wordt beoordeeld. In dat geval is de kandidaat gezakt. De assessoren hebben dan nog wel de mogelijkheid om, indien de onvoldoende voor onderdeel b uitsluitend wordt veroorzaakt door de schriftelijke uitwerking, de kandidaat een herstelopdracht op de schriftelijke uitwerking te geven. In dat geval heeft de kandidaat een voorwaardelijke voldoende voor onderdeel b en is dan geslaagd onder voorbehoud van het voldoen van de herstelopdracht.

In alle overige gevallen is de kandidaat gezakt en moet het gehele praktijkexamen worden overgedaan. De uitslag wordt direct na het mondelinge examen aan de kandidaat meegedeeld en toegelicht.

Binnen hoeveel tijd moet de casus ingestuurd worden?

De uitwerking van de casus moet binnen drie weken ingezonden zijn (digitaal).

Hoe lang duren de schriftelijke (meerkeuze) examens?

Deze duren 1,5 uur per examen.

Hoe lang duurt het mondeling examen?

Het mondeling examen duurt 1,5 uur en is als volgt opgebouwd:

Presentatie op basis van maximaal 10 slides met een samenvatting van de uitwerkingen van de casus; duur 15 minuten

Verdediging van de uitwerking van de casus; duur van onderdeel: 30 minuten met terugkoppeling aan kandidaat

Gefingeerd klantgesprek; duur van dit onderdeel: 45 minuten

Tussen onderdeel b en c is er een kort pauze van 5 minuten. Na het examen overleggen de twee assessoren over de resultaten en koppelen deze daarna direct aan de kandidaat terug met een toelichting. Bij elkaar zal het examen derhalve ongeveer 2 uur in beslag nemen.

Mogen er wetboeken gebruikt worden tijdens het examen?

Tijdens het FFP-examen (theorie- en praktijkgedeelte) mag u uitsluitend gebruik maken van wetteksten (wetboeken of wettenbundels met enkel en alleen wetteksten, dus zonder vermeldingen van arresten of annotaties), een niet programmeerbare financiële calculator, Fiscaal Memo en De kleine gids voor de Nederlandse sociale zekerheid. Overige hulpmiddelen zijn niet toegestaan.

Voor de keuze van de door u te gebruiken wetboeken of wettenbundels bent u zelf verantwoordelijk. De wetteksten  mogen geen gedrukte of geschreven aantekeningen, commentaren, annotaties, verwijzingen naar wetsartikelen of jurisprudentie, overzichtschema’s e.d. bevatten. Teksten mogen wel gearceerd en/of onderstreept zijn (zie tevens artikel 16 g van het Examenreglement).
Ten aanzien van het gebruik van ‘tabjes’ tussen de diverse hoofdstukken in wetboeken, geldt dat deze alleen beschreven mogen zijn indien daarmee verwezen wordt naar de specifieke wetten, uitvoeringsregelingen c.q. uitvoeringsbesluiten en indien daarbij de algemeen gebruikelijke afkorting wordt gebruikt. Gebruik van niet beschreven, al dan niet gekleurde ‘tabjes’ ter markering of onderscheiding van begrippen, hoofdstukken ter keuze van de Examenkandidaat is toegestaan.

Benadrukt wordt dat de examenkandidaat zelf dient te zorgen voor het beschikbaar hebben van de wetgeving op het gebied van financiële planning die wordt geëxamineerd (zie vraag ‘welke datum wetgeving wordt geëxamineerd’). Het kan voorkomen dat een wetboek of wettenbundel onjuistheden, drukfouten e.d. bevat. Raadpleeg hiervoor de website van de uitgever.
Onder wetteksten wordt verstaan: de specifieke wetten, uitvoeringsregelingen c.q. uitvoeringsbesluiten (zie Examenreglement artikel 8 letter a.).

Kan ik het examen annuleren of verzetten?

Theorie examen:
Tot 8 dagen voor het examen kan deze zonder kosten wordt geannuleerd of verzet. De kandidaat ontvangt dan het volledige bedrag retour. Ga hiervoor naar de site van Cito. Bij annulering binnen 8 dagen zijn de volledige examenkosten verschuldigd.

Praktijkexamen:
Tot 5 weken voor het mondelinge examen kan deze worden geannuleerd of indien mogelijk verzet. De kosten hiervoor bedragen € 45,-.Wij verwijzen naar de site van Cito. Bij annulering binnen 5 weken worden de volledige kosten in rekening gebracht. In overleg met Cito kan geprobeerd worden om het mondelinge examen eventueel te verzetten. Neem hiervoor telefonisch contact op met Cito.

Wanneer ontvang ik mijn behaalde certificaten of diploma?

Direct na het digitale meerkeuze examen krijgt de kandidaat een voorlopige uitslag te zien. De definitieve uitslag wordt binnen twee weken aan de kandidaat toegestuurd (digitaal). Bij deze definitieve uitslag, wordt tevens het certificaat digitaal) meegezonden.

Zodra u geslaagd bent voor uw mondelinge examen wordt het diploma binnen twee weken door Cito aan u toegezonden (schriftelijk).

Hoe lang zijn de certificaten geldig?

• Voor het verkrijgen van een certificaat voor het gehele theorie-examen dienen 3 certificaten (MC toets 1,2 en 3) aangeleverd te worden, die elk niet ouder dan 1 jaar zijn;
• Het certificaat voor het gehele theorie-examen is maximaal 1,5 jaar geldig vanaf de ingangsdatum van het laatst behaalde certificaat. Een geldig certificaat is vereist voor toelating tot het praktijkexamen;
• Als de kandidaat na 1,5 jaar nog niet is geslaagd, dan komt het certificaat voor het gehele theorie-examen te vervallen;
• Het certificaat voor de vaardighedentraining is onbeperkt geldig.
In bijzondere gevallen kan verlenging van de geldigheidsduur verleend worden. U kunt hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen via info@ffp.nl. Hieronder valt bijvoorbeeld een zwangerschap.

Welke (datum) wetgeving wordt geëxamineerd?

Per 1 mei ieder jaar wordt nieuwe wet- en regelgeving in de FFP-examens verwerkt. Wet- en regelgeving die gedurende het jaar verandert en nog steeds geldig is op 1 januari van het jaar erop wordt voor het eerst getoetst op 1 mei. Gevolgen voor kandidaten:

  • Kandidaten die vóór 1 mei 2019 examen doen, moeten er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2018 het uitgangspunt is voor de examens.
  • Kandidaten die op of na 1 mei 2019 examen doen, moeten er rekening mee houden dat de wet- en regelgeving van 1 januari 2019 het uitgangspunt is voor de examens.

 

Hoe kan accreditatie aangevraagd worden?

Via info@ffp.nl kunnen de aanvraagformulieren voor de accreditatie voor PE-onderwijs voor de niet-gecertificeerde leden alsmede voor de vaardigheidstraining FFP 2.0 van de initiële opleiding opgevraagd worden.

Zijn er kosten verbonden aan accreditatie?

Er zijn eenmalige kosten voor de PE-accreditatie voor de niet-gecertificeerde leden. Daarnaast worden er kosten berekend per deelnemer aan een PE-onderwijsactiviteit voor niet-gecertificeerde leden. Voor de accreditatie van de vaardigheidsdagen van de initiële opleiding zijn eveneens eenmalige kosten verschuldigd. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: info@ffp.nl.

Aan welke criteria moeten de onderwijsactiviteiten voldoen?

Het aangeboden PE-onderwijs voor de niet-gecertifceerde leden dient te voldoen aan het niveau en de inhoud zoals aangegeven in de Leerdoelen van de PE FFP niet-gecertificeerde leden en zoals beschreven in het Reglement Permanente Educatie niet-gecertificeerd leden van de FFP.