Lidmaatschapsvragen

Hoe word ik lid van Vereniging FFP?

Als lid van Vereniging FFP wordt u toegelaten als u bij de stichting geregistreerd staat op grond van de gestelde regels voor certificering en/of bij de vereniging staat geregistreerd op grond van de gestelde regels voor diplomering.

Wat zijn toelatingseisen voor inschrijving in het FFP-register?

Hoe kan certificering worden gecontroleerd door consument?

Op de website: www.ffp.nl/financieel-planner/zoeken
Gezocht kan worden op: Achternaam van een FFP-lid, op Bedrijfsnaam of op Postcode. De naam en bedrijfsgegevens worden met toestemming van een FFP-lid gepubliceerd.

Wat zijn de kosten bij inschrijving in het FFP-register?

Het inschrijfgeld voor 2019 is € 215,42 (ex BTW). Dit bedrag moet eenmalig worden betaald bij de inschrijving in het register. Daarnaast is contributie verschuldigd; daarin is opgenomen een bedrag voor de inschrijving in het FFP-register (incl. gebruik logo en titel FFP en/of CFP®. Bij toetreding tot het register in de loop van een kalenderjaar, wordt de contributie berekend naar rato per kwartaal; de datum van het verzoek tot certificering is daarbij bepalend.

Bijvoorbeeld: indien de aanvrager het verzoek tot certificering in het register indient aan het eind van het tweede kwartaal, dan is contributie verschuldigd over de laatste drie kwartalen van het kalenderjaar. Wordt het verzoek ingediend aan het begin van het derde kwartaal, dan is contributie verschuldigd over de laatste twee kwartalen van het kalenderjaar.

Het inschrijfgeld en de contributie worden gefactureerd door Vereniging FFP; de bedragen moeten worden voldaan aan Vereniging FFP.

Hoeveel bedraagt de contributie van de FFP (vereniging en stichting)?

Voor het jaar 2019 bedraagt de contributie: € 384,71 (exclusief BTW). In dit bedrag is een vergoeding opgenomen voor de inschrijving in het FFP-register (incl. gebruik logo en titel FFP en/of CFP® van de Stichting Certificering FFP. De contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de ledenraad.

Kan de factuur voor de contributie naar de werkgever worden gestuurd voor betaling?

De certificering en het lidmaatschap van de FFP zijn op persoonlijke titel. De factuur kan desgewenst naar de werkgever van een FFP-lid worden gezonden. Daartoe moet het FFP-lid het factuuradres van de werkgever zelf doorgeven aan het FFP-register (info@ffp.nl). Het FFP-lid is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) betalen van de contributie.

Waarom en wanneer is een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) nodig?

In de Gedragscode is bepaald dat een gecertificeerd financieel planner (FFP-lid) er voor zorgt dat de aansprakelijkheid jegens het publiek voor zijn/haar werkzaamheden is gedekt middels een BAV (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) of andere financiële waarborgen. In het kader van de inschrijving in het FFP-register is daarom het BAV-formulier opgesteld waarbij de vragen moeten worden ingevuld naar gelang de voor betrokkene geldende situatie.

Wat is de termijn van opzegging van de FFP-inschrijving resp. Het FFP-lidmaatschap?

Een FFP-lid is op persoonlijke titel ingeschreven in het FFP-register (van de Stichting Certificering FFP) en daarmee tevens lid van de Vereniging FFP. De certificering in het register van de stichting kan door de gecertificeerde in de loop van een kalenderjaar worden opgezegd tegen het einde van een maand met een opzegtermijn van twee maanden. De contributie aan de vereniging blijft dan verschuldigd tot het eind van het kalenderjaar (zie de statuten van de stichting; artikel 10 lid 6).

Na de datum van uitschrijving uit het FFP-register vervalt het recht van gebruik van de titel en het logo ‘FFP CFP®’. Tevens valt de betrokkene dan niet meer onder de Gedragscode, het toezicht van de Commissie van Toezicht etc. Voorts wordt de naam van de betrokkene (met bedrijfsgegevens) niet meer gepubliceerd op de website van de FFP (onder ‘certificering controleren’).

Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging door een lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (= kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden (zie de statuten van de vereniging art. 6 lid 2). Derhalve vóór 1 november van een kalenderjaar.

Het is niet nodig om apart op te zeggen bij Vereniging FFP en/of Stichting Certificering FFP.

Bij beëindiging van de certificering en het lidmaatschap van de vereniging vervalt tevens het abonnement op het FFP Magazine.

Het niet behalen van de FFP PE-punten leidt niet ‘automatisch’ tot beëindiging van uw certificering/ lidmaatschap resp. van uw contributieplicht.
Bij het niet voldoen aan het FFP PE-vereiste, kan de inschrijving in het register worden doorgehaald (waarvan aantekening in het register) en de verplichting tot betaling van de contributie blijft bestaan, tenzij schriftelijk of per e-mail is opgezegd vóór 1 november van een voorafgaand kalenderjaar.

Hoe kan een FFP-lid zijn NAW-gegevens controleren en wijzigingen doorgeven?

Via ffp.nl/mijnffp kunt u met uw unieke gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Onder mijn gegevens kunt u dan al uw gegevens aanpassen. Dit wordt dan automatisch verwerkt in ons CRM-systeem.