Zorg- en ouderschapsverlof

Wat zijn de financiële consequenties van zorgen voor uw naasten?
Als u voor een ziek kind of uw zieke partner of ouder wilt zorgen, kunt u kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen. Daarnaast bestaat er ouderschapsverlof als u tijdelijk voor uw jonge kind wilt zorgen.

Deze mogelijkheden zijn bij wet geregeld, maar werkgevers en werknemers kunnen ze in overleg aanvullen met eigen uitbreidingen. Dat gebeurt via de cao of in regelingen van de ondernemingsraad of personeelsvereniging. Het is dus belangrijk om na te gaan of er bij u op het werk ook zulke aanvullende regelingen bestaan. Alleen de duur van het verlof is bij wet vastgelegd, net als de situaties waarin uw loon toch moet worden doorbetaald.

 

Kortdurend zorgverlof: recht op deel van uw salaris
Moet u een inwonend (pleeg)kind, uw inwonende partner of een van uw ouders tijdelijk verzorgen? Dan kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. U moet wel kunnen aantonen dat alleen u deze zorg kunt geven.

Bij kortdurend zorgverlof krijgt u 70 procent van uw salaris doorbetaald. Uw werkgever mag dit verlof niet weigeren. Wel kunnen er binnen uw organisatie afwijkende afspraken zijn gemaakt, zoals het inwisselen van vakantiedagen. Per jaar mag u maximaal twee keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt.

 

Langdurend zorgverlof: geen salaris, wel sociale rechten
Moet u langer mantelzorg verlenen? Dan kunt u langdurend zorgverlof opnemen. Dit moet u wel minstens twee weken van tevoren bij uw werkgever aanvragen. Ook langdurend zorgverlof mag uw werkgever niet weigeren, behalve als het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt als u langere tijd niet aanwezig bent.

Langdurend zorgverlof duurt net zo lang tot degene voor wie u zorgt is overleden of niet langer levensbedreigend ziek is. Het maximum is zes keer het aantal uren dat u per week werkt.

Bij langdurend zorgverlof hoeft uw werkgever uw loon niet door te betalen. Wel bouwt u vakantiedagen op. Langdurend zorgverlof heeft geen gevolgen voor de opbouw van uw sociale rechten op gebied van Ziektewet, WIA of WW.

 

Ouderschapsverlof: voor elk kind tot 8 jaar
Hebt u een inwonend (pleeg)kind dat nog geen acht jaar is? Dan mag u ouderschapsverlof aanvragen. Vaders hebben bij de geboorte van hun kind bovendien het onvoorwaardelijke recht op drie vrije dagen.

U mag 26 keer het aantal uren opnemen dat u per week werkt. Werkt u 20 uur per week? Dan mag u in totaal 520 uur ouderschapsverlof opnemen. De wet gaat ervan uit dat u tijdens uw ouderschapsverlof een jaar lang de helft van uw arbeidsuren werkt, maar in uw cao kunnen ook andere mogelijkheden zijn opgenomen.

Tijdens het ouderschapsverlof hoeft uw werkgever geen loon te betalen. Ook bouwt u geen vakantiedagen op, tenzij dit in uw cao anders is afgesproken. Uw pensioenopbouw loopt wel door. Als u ziek wordt, krijgt u geen vergoeding voor de opgenomen verlofuren. Raakt u werkloos, dan stopt het ouderschapsverlof direct. Ontslag kan bovendien gevolgen hebben voor de hoogte van uw WW-uitkering.

Tegen het einde van uw ouderschapsverlof kunt u uw werkgever vragen om uw werktijden tijdelijk aan te passen om zo de zorg voor uw kind(eren) beter te combineren met uw werk. Dit verzoek moet u uiterlijk drie maanden voor de afloop van uw ouderschapsverlof bij uw werkgever indienen. De werkgever moet u uiterlijk vier weken voor het aflopen van uw verlof zijn beslissing laten weten.

 

De juiste keuzes
Het opnemen van zorg- of ouderschapsverlof heeft altijd financiële consequenties. In het gunstigste geval levert u 30% salaris in. In het ongunstigste scenario hebt u tijdelijk geen inkomen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.