Medewerker ontslaan

Waar staat u als u afscheid moet nemen van een medewerker?
Het is geen pretje, een medewerker ontslaan, maar soms ontkomt u er als werkgever niet aan. Sinds een paar jaar hebt u dan te maken met de Wet werk en zekerheid. Wat is uw positie binnen die wet en op welke gronden kunt u een medewerker ontslaan?

 

Welke redenen voor ontslag kunt u aanvoeren?
Er zijn voor de wet verschillende geldige redenen voor ontslag:

  • bedrijfseconomische redenen, al dan niet collectief
  • persoonlijke redenen
  • met wederzijds goedvinden, al dan niet collectief
  • op staande voet
  • tijdens de proeftijd of bij afloop tijdelijk contract.

 

Hoe vraagt u ontslag om bedrijfseconomische redenen aan?
Als u iemand om bedrijfseconomische redenen wilt ontslaan, dan vraagt u dit schriftelijk aan bij het UWV. In uw onderbouwing moet u aantonen dat uw bedrijf in zwaar weer verkeert en dat u moeilijk aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. Door ontslag kunt u immers uw loonkosten reduceren en daarmee de cashflow verhogen. Het UWV reageert binnen zes weken door naar u en uw medewerker een brief te sturen waarin het al dan niet akkoord gaat met het ontslag.

Ook een reorganisatie kan een reden zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wilt u om die reden meer dan 20 werknemers tegelijk ontslaan, dan is er sprake van collectief ontslag. In dat geval treedt de Wet melding collectief ontslag (WMCO) in werking. U brengt het UWV en de vakbonden op de hoogte. Als uw bedrijf een ondernemingsraad heeft, informeert u deze ook. Vervolgens gaat u met de vakbonden en de ondernemingsraad in gesprek over uw plannen.

 

Hoe vraagt u ontslag om persoonlijke redenen aan?
Als u een werknemer om persoonlijke redenen ontslaat, moet u daarvoor naar de kantonrechter stappen. U staat ook voor de kantonrechter als het UWV toestemming geeft voor ontslag om bedrijfseconomische redenen terwijl de medewerker het daar niet mee eens is. Als de medewerker dit beroep verliest, kan hij daartegen in cassatie gaan.

 

Hoe regelt u ontslag met wederzijds goedvinden?
De prettigste manier van ontslag is als dat met wederzijds goedvinden gebeurt. Die mogelijkheid bestaat ook in de nieuwe Wet werk en zekerheid. Dan hebt u geen toestemming van het UWV nodig en hoeft u ook niet naar de kantonrechter te stappen. In plaats daarvan komt u doorgaans een ontslagvergoeding overeen.

Let op: als u medewerkers collectief ontslaat met wederzijds goedvinden, dan gelden alsnog de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). Ook dan moet u melding doen aan UWV, vakbonden en ondernemingsraad.

 

Hoe vraagt u ontslag op staande voet aan?
Voor ontslag op staande voet moet u een dringende reden hebben, zoals diefstal, seksuele intimidatie of geweldpleging. Het is zaak dat u de medewerker meteen op de hoogte stelt van de reden van het ontslag. Net zo van belang is dat u het ontslag onmiddellijk aanzegt en laat ingaan.

 

Wat doet u bij ontslag tijdens proeftijd of bij beëindiging tijdelijk contract?
De proeftijd is de periode waarin u maar ook uw werknemer het arbeidscontract per direct kan opzeggen. U mag dat ook als de medewerker ziek is. De maximale proeftijd is twee maanden. De precieze duur staat vermeld in de arbeidsovereenkomst of is bij cao geregeld. Let op: tijdelijke contracten van zes maanden of korter mogen geen proeftijd meer kennen.

Wilt u een tijdelijk contract niet verlengen? Geef dit dan minstens een maand van tevoren door aan de medewerker. U hebt namelijk aanzegplicht. Als u dit pas na afloop van het contract doet, is het contract al stilzwijgend verlengd.

 

De juiste keuzes
Een medewerker ontslaan is geen pretje. Dan is het prettig als u een onafhankelijke professional hebt die u leidt door de wirwar aan regels en bijvoorbeeld adviseert over de hoogte van de ontslagvergoeding. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw bedrijf passen.