Betalingsregeling voor je hypotheek i.v.m. Corona-crisis, valkuil?

Datum: 24-03-2020

Betalingsregeling voor je hypotheek i.v.m. Corona-crisis, valkuil?

Diverse geldverstrekkers hebben aangegeven om hun klanten te willen ondersteunen met een tijdelijke regeling om de lasten te verlagen. De regeling verschilt per geldverstrekker. De lasten kunnen bestaan uit rente en uit aflossing.

Gevolgen van de ondersteuning

Door (tijdelijk) niet of minder af te lossen kan het gebeuren dat je niet meer voldoet aan de aflossingseisen. Hierdoor verlies je het recht op renteaftrek. Tot het moment dat je weer voldoet aan de vereiste aflossingen.

Door (tijdelijk) geen of minder rente te betalen heb je mogelijk geen recht op renteaftrek over het (nog) niet betaalde bedrag. Bij uitstel van betaling “drukt” de last niet op je, waardoor je in beginsel geen recht op renteaftrek hebt. Dit heeft invloed op het belastbare inkomen, de voorlopige teruggave, op eventuele toeslagen etc.

Wanneer de betalingsregeling langer duurt dan 4 maanden dan moet door de geldverstrekker hiervan melding worden gemaakt bij het BKR. Een codering bij het BKR kan ertoe leiden dat je in de toekomst veel minder makkelijk of zelfs geen nieuwe hypotheek kunt krijgen.

Advies is noodzakelijk voordat je uitstel vraagt

Op dit moment is het niet bekend of en zo ja tot in welke mate de overheid coulant is met betrekking tot de aflossingseisen. En de renteaftrek. Ook is niet bekend of het BKR een soort vrijstelling gaan bieden om betalingsregelingen die in het kader van de Coronacrisis-maatregelen zijn genomen niet na 4 maanden te hoeven registreren. Of wellicht met een bijzondere, nieuwe codering. Waarbij branchebreed wordt verklaard dat een dergelijke regeling of registratie in tegenstelling tot andere registraties direct verdwijnt in plaats van 5 jaar na inlopen achterstand.

Onze oproep

Omdat er nog veel onzeker is met betrekking tot de gevolgen op korte, middellange en lange termijn verzoeken we de betrokken ministeries om zo spoedig mogelijk antwoord te geven op onder meer bovenstaande vragen. Het is ondoenlijk om, vanuit het perspectief van zorgplicht, een klant te adviseren om uitstel aan te vragen terwijl het niet bekend is wat de gevolgen zijn. Ja, de lasten gaan nu, tijdelijk, omlaag. En verder?

Ook vinden we het noodzakelijk dat voordat een uitstelverzoek (definitief) wordt goedgekeurd er (eerst) een verplichting is om deskundig advies in te winnen en geïnformeerd te worden over de gevolgen.

Mogelijke gevolgen

Onderstaande gevolgen zouden mogelijk zijn. Ik acht het volstrekt niet denkbaar of wenselijk dat dit zo zou mogen uitwerken in de praktijk:

  • Door het niet voldoen aan de aflossingseisen verlies je het recht op renteaftrek
  • Door geen rente te betalen loop je het risico dat je voorlopige teruggave te hoog is en je moet terugbetalen
  • Door de registratie van de betalingsregeling krijg je een BKR-registratie. Die na het inlopen van de achterstand nog 5 jaar blijft bestaan. En nieuwe financieringsmogelijkheden belemmert. Zo kunnen de gevolgen van de crisis en de aangeboden maatregelen nog vele jaren nasleep krijgen

Redelijkheid en billijkheid

Gezien de bijzondere omstandigheden lijkt het wenselijk dat er passende besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld goedkeuring op een aflossingsstop voor een nader te bepalen aantal maanden. Waarbij de verplichte en nog niet betaalde rente “gewoon” aftrekbaar is.

Ook zou een nieuwe registratiecodering bij het BKR wenselijk zijn. Het is belangrijk dat inzichtelijk is dat er sprake is van een tijdelijke achterstand / betalingsregeling. Deze ligt redelijkerwijs buiten de invloedssferen van de betrokkene. Derhalve is het niet redelijk om deze registratie nog te laten voortduren als de betalingsverplichtingen zijn ingelopen. Deze zou op dat moment direct moeten geschrapt uit het BKR. Bovendien zou afwijzing van een kredietaanvraag, alleen vanwege een Corona-betalingsregeling / -achterstandcodering niet toegestaan mogen worden aan kredietverstrekkers.